ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່

I. ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ:

1: ວາງແຜນພັດທະນາ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ, ອາຊີວະສຶກສາຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງທັງໃນແລະ ນອກ

   ໂຮງຮຽນລວມທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນພາຍໃນແຂວງ,    ນະຄອນຫຼວງພ້ອມກັນນັ້ນກໍວາງ

   ແຜນພັດທະນາວຽກງານກິລາໃນຂອບເຂດແຂວງຕົນເອງ.

2: ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳຕ່າງໆເພື່ອຄຸ້ມຄອງວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ພາຍໃນແຂວງ

   ນະຄອນຫຼວງ.

3: ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ   ແລະ   ກິລາພາຍໃນແຂວງ,    ນະຄອນຫຼວງໃຫ້ສອດ

    ຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດຖະບານໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

4: ເຜີຍແຜ່ແຜນການ, ແຜນງານ,  ໂຄງການາພັດທະນາການສຶກສາ  ແລະ  ກິລາພ້ອມທັງນຳພາ

5: ຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ,   ການສຶກສາ,  ການສຶກສາວິຊາຊີບຊັ້ນຕົ້ນ,  ຊັ້ນກາງ

   ແລະ  ກິລາພາຍໃນແຂວງຕາມມາດຕະຖານຂອງການສຶກສາ  ແລະ   ກິລາໂດຍສະເພາະແມ່ນ

   ໂຮງຮຽນຕົວແບບໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ.

6: ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ,  ລັດຖະກອນສຶກສາ  ແລະ  ກິລາພາຍໃນແຂວງ,  ນະຄອນຫຼວງຕາມລະ

   ບຽບກົດໝາຍ.

7: ຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ,   ການເງິນ,  ຊັບສິນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ  ແລະ  ກິລາຕາມລະບຽບ

   ກົດໝາຍຂອງລັດ.

8: ຄຸ້ມຄອງວຽກງານສະຖິຕິ,ຂ່າວສານການສຶກສາພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະລາຍງານ

   ໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາຊາບຕາມກຳນົດເວລາ.

9: ຊີ້ນຳຫ້ອງການສຶກສາທິການ  ແລະ  ກິລາເມືອງ  ແລະ    ຫ້ອງການສຶກສາສົງໃນການຈັດຕັ້ງ

    ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

10: ກວດກາ,  ຕິດຕາມ,  ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ  ແລະ  ກິລາແຕ່

    ລະໄລຍະ.

11: ປະຕິບັດວຽກອື່ນໆ  ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ

    ແລະ ກິລາ ແລະ ເຈົ້າແຂວງ.

II. ກິດຈະກຳຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ:

 1. ວາງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາພາຍໃນແຂວງໂດຍສັງລວມແຜນການຂະຫຍາຍ

    ການສຶກສາ  ແລະ  ກິລາ,    ແຜນການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານວັດຖຸການສຶກສາ  ແລະ  ກິລາເພື່ອເປັນ

    ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ  ແລະ  ກິລາຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ  ແລະ  ນຳສະເໜີປົກຄອງ

    ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ກະຊວງສຶກສາສາທິການ ແລະ ກິລາຕາມລຳດັບ.

2: ອອກຂໍ້ກຳນົດ    ແລະ    ລະບຽບການຕ່າງໆ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນການທີ່ກະຊວງສຶກສາ

    ແລະ ກິລາວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

3: ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບຮອງຈາກປົກຄອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ

    ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໃຫ້ບັນລຸຜົນຕາມລະດັບຄາດໝາຍ.

4: ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ້, ປະເມີນ ແລະ ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະ

    ນາການສຶກສາ  ແລະ  ກິລາທີ່ຕົນວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ຂັ້ນເທິງເປັນປົກກະຕິ (ໄລຍະ

    1 ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ).

5: ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດ,  ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການສອບເສັງພາກຮຽນ

    ແລະ ປີຮຽນຂອງໂຮງຮຽນທຸກສາຍ ແລະ ທຸກປະເພດທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

6: ອອກຂໍ້ສອບ    ແລະ    ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງຈົບຊັ້ນຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງ

    ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

7: ຈັດຕັ້ງການແຂ່ງຂັນສິລະປະ      ແລະ      ກິລາກາຍະກຳຂອງນັກຮຽນໃນລະດັບແຂວງ.

8: ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບປະຖົມ       ແລະ     ມັດທະຍົມພາຍໃນແຂວງ.

9: ແນະນຳການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທີ່ຈະຮຽນຕໍ່ທັງສາຍສາມັນ, ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການ

    ສຶກສາຊັ້ນສູງ.

10: ຈັດຕັ້ງຄົ້ນຄວ້າຫຼັກສູດທີ່ເປັນພູມປັນຍາຂອງທ້ອງຖິ່ນ      ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນຫຼັກສູດລວມ

     ຕາມທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໄດ້ກຳນົດໄວ້.

11: ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ດັດປັບຕາຕະລາງການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະດູການຜະລິດ

    ຂອງທ້ອງຖິ່ນ.

12: ຈັດຕັ້ງ   ແລະ   ດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມຄູປະເພດຕ່າງໆ   ຕາມຫຼັກສູດທີ່ກະຊວງສຶກສາທິ

    ການ ແລະ ກິລາກຳນົດ.

13: ປະຕິບັດແຜນການລຶບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື, ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ  ແລະ  ບຳລຸງ

    ຍົກລະດັບການສຶກສາໃຫ້ພະນັກງານ   ແລະ   ປະຊາຊົນພາຍໃນແຂວງໃຫ້ບັນລຸຜົນຕາມລະ

    ດັບຄາດໝາຍ.

14: ພິຈາລະນາການສ້າງຕັ້ງ  ແລະ ຍຸບເລີກໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ, ໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ໂຮງຮຽນ

    ປະຖົມ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ, ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ  ແລະ ສູນການສຶກສາປະເພດຕ່າງໆທັງໃນ

    ລະບົບ, ນອກລະບົບ, ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.

15: ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າ  ແລະ  ພິຈາລະນາການຈັດຫາ,  ບັນຈຸ,  ສັບຊ້ອນ,  ຍົກຍ້າຍ, ແຕ່ງຕັ້ງ

    ພະນັກງານ,      ການເລື່ືອນຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນ,     ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສະຫວັດດີການ

    , ການຍ້ອງຍໍ ແລະ ການປະຕິບັດມາດຕະການທາງວິໄນຕໍ່ພະນັກງານຕາມລະບຽບການທີ່

    ໄດ້ກຳນົດ,   ສົມທົບກັບກະຊວງສຶກສາທິການ   ແລະ   ກິລາ ຈັດຕັ້ງສອບເສັງເລື່ືອນຊັ້ນ-ຂັ້ນ

    ເງິນເດືອນໃຫ້ແກ່ລັດຖະກອນສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

16: ດຳເນີນການກວດກາ,  ກວດການ   ແລະ  ນິເທດການສຶກສາພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ

    ເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນຕ່າງໆໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ.

17: ຈັດຕັ້ງການເກັບກຳ,  ວິໄຈສະຖິຕິ  ແລະ  ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສາຕາມແບບຟອມທີ່ຕົນ

    ກຳນົດ ແລະ ຕາມແບບຟອມທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາຕ້ອງການ.

18: ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ການສຶກສາຕາມແຜນພັດທະນາການສຶກສາແລະ

    ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.

19: ຈັດຕັ້ງການສ້າງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ     ການສຶກສາຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງໃຫ້ເປັນລະ

    ບົບເຄືອຂ່າຍອັນດຽວລະຫວ່າງກະຊວງສຶກສາທິການ     ແລະ    ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ

    ເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນຕ່າງໆ.

20: ຊີ້ນຳ, ຈັດຕັ້ງ, ສ້າງ, ສະໜອງ, ແຈກຢາຍ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາອາຄານຮຽນ, ວັດຖຸ

    ອຸປະກອນ, ປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ອື່ນໆພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.

21: ສ້າງ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາ,  ປະເມີນ  ແລະ  ຕີລາຄາແຜນດຳເນີນງານ

    ຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການແລະ

    ກິລາເມືອງ, ເທດສະບານ ແລະ ໂຮງຮຽນ.

22: ນຳພາ ແລະ ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູ ແລະ ນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນຕ່າງໆເພື່ອປະ

    ຕິບັດຫຼັກສູດໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

23: ຈັດຕັ້ງການນິເທດການສຶກສາໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານ,   ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງການທົດສອບ,  ປະເມີນ

    ຜົນ ແລະ ສອບເສັງ.

24: ຈັດຕັ້ງປຸກລະດົມປະຊາຊົນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສຶກສາ   ແລະ   ສົ່ງລູກຫຼານເຂົ້າໂຮງ

    ຮຽນຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

25: ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານ    ແລະ     ຈ່າຍເງິນຕ່າງໆຕາມຮ່ວງງົບປະມານທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃຫ້ຖຶກ

    ຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມຕາມຄວາມເປັນຈິງ.

26: ຈັດຕັ້ງການປະມູນ, ການຈັດຊື້ ແລະ ການຊຳລະສະສາງຕາມລະບຽບຫຼັກການ.

27: ຮຽກໂຮມ ແລະ ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບວຽກງານສຶກສາ ແລະ ກິລາໃນຂັ້ນຂອງຕົນ.

  

 

 

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຄຳມ່ວນ,ຄຳມ່ວນ ທ່າແຂກ ສປປລາວ, Tel/Fax: 051 212101 (020 23264006), Email:educationkm@kmes.edu.la 2011 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່.
Powered by Joomla 1.7 Templates designed by webhosting