ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ

 1. ໜ້າທີ່ຂອງໜ່ວຍງານບໍລິຫານ
  1. ສັງລວມແລະສະເໜີແຜນພັດທະນາທຸກວຽກງານອງພະແນກ.
  2. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານບໍລິຫານແລະບໍລິການຫ້ອງການາຂອງພະແນກ.
  3. ຄຸ້ມຄອງເອກະສານທາງລັດຖະການ, ວຽກງານປະຊາສຳພັນແລະໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານການສຶກສາແລະກິລາ.
  4. ຕິດຕາມປະເມີນຜົນແລະສະຫຼຸບລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆພາຍໃນຂະແໜງແລະພະແນກ.
  5. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ.
 • ກິດຈະກຳຂອງໜ່ວຍງານບໍລິຫານ
 1. ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມເພື່ອລາຍງານເພື່ອສ່ອງແສງສະພາບການຕ່າງໆ.
 2. ສັງລວສະພາບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການສຶກສາແລະກິລາທົ່ວແຂວງແລ້ວລາຍງານໃຫ້ຫົວໜ້າພະແນກແລະເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ.
 3. ສັງລວມແລະກວດກາບັນດາເອກະສານຕ່າງໆທີ່ຈະເຂົ້າຫາຫົວໜ້າແລະອງຫົວໜ້າພະແນກ.
 4. ແຈກຢາຍເອກະສານໃຫ້ຂະແໜງກ່ຽວຂ້ອງພ້ອມທັງຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
 5. ກຳກັບວຽກງານພິທີການ, ວຽກງານສາລະບັນ, ປະຊາສຳພັນແລະຂາອອກ-ຂາເຂົ້າຂອງພະແນກ.
 6. ພິມ, ສຳເນົາ, ຮັບ-ສົ່ງ, ເກັບມ້ຽນແລະປົກປັກຮັກສາເອກະສານາງລັດຖະການ.
 7. ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະ, ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ໄຟຟ້າ, ນ້ຳປະປາແລະໂທລະສັບ.
 8. ເຜີຍແຜ່ຜົນງານແລະກິດຈຳກຳຕ່າງໆຂອງວຽກງານການສຶກສາແລະກິລາທົ່ວແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ.
 9. ຈັດຕັ້ງການເວນຍາ, ການຮັກສາຄວາມສະອາດແລະຄວາມເປັນລະ​​​ບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງພະແນກ.
 10. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຄຳມ່ວນ,ຄຳມ່ວນ ທ່າແຂກ ສປປລາວ, Tel/Fax: 051 212101 (020 23264006), Email:educationkm@kmes.edu.la 2011 ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ.
Powered by Joomla 1.7 Templates designed by webhosting