ໜ່ວຍງານການເງິນ

 1. ໜ້າທີ່ຂອງໜ່ວຍງານການເງິນ
  1. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານງົບປະມານ-ການເງິນ, ການບັນຊີແລະການຄັງຂອງພະແນກ.
  2. ຮັບຜິດຊອບທຶນຊ່ວຍນເຫຼືອ, ທຶນກູ້ຢືມແລະກອງສະຫວັດດີການຄູແຫ່ງຊາດຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ.
  3. ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນແລະສະຫຼຸບລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານ.
  4. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.
 • ກິດຈະກຳຂອງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງການເງິນ.
 1. ສ້າງແຜນງົບປະມານປະຈຳປີແລະສະເໜີຕໍ່ພະແນກຕາມຂັ້ນຕອນ.
 2. ຄຸ້ມຄອງງົບປະມານຂອງລັດທຸກຮ່ວງ.
 3. ຄຸ້ມຄອງເງິນຂອງພະແນກທີ່ບໍ່ແມ່ນງົບປະມານຂອງລັດ.
 4. ຄຸ້ມຄອງຄັງເງິນແລະການເບິກຈ່າຍທຸກຮ່ວງເງິນ.
 5. ສະຫຼຸບລາຍຮັບລາຍຈ່າຍຮ່ວງຕ່າງໆຂອງພະແນກ.
 6. ກວດກາກ່ອນການຈ່າຍແລະຫຼັງການຈ່າຍງົບປະມານຮ່ວງຕ່າງໆ.
 7. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຄຳມ່ວນ,ຄຳມ່ວນ ທ່າແຂກ ສປປລາວ, Tel/Fax: 051 212101 (020 23264006), Email:educationkm@kmes.edu.la 2011 ໜ່ວຍງານການເງິນ.
Powered by Joomla 1.7 Templates designed by webhosting