ໜ່ວຍງານກໍ່ສ້າງ

 1. ໜ້າທີ່ຂອງໜ່ວຍງານກໍ່ສ້າງພື້ນຖານ.
  1. ຮັບຜິດຊອບການາກໍ່ສ້າງແລະສ້ອມແປງອາຄານສະຖານທີ່ການສຶກສາແລະກິລາ.
  2. ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ, ຍານພາຫະນະ, ວັດຖຸ-ອຸປະກອນ, ອາຄານ, ທີ່ດິນແລະສາງ.
  3. ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນແລະສະຫຼຸບາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ.
  4. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.
 • ກິດຈະກຳຂອງໜ່ວຍງານກໍ່ສ້າງພື້ນຖານ.
 1. ຂຶ້ນແຜນແລະຈັດຕັ້ງປະມູນການກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງອາຄາຮຽນ, ຫ້ອງການແລະສະຖານທີ່ສຶກສາແລະກິລາຕ່າງໆ.
 2. ຄຸ້ມຄອງການກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງຕາມແຜນຜັງ, ມາດຕະຖານແລະຕາມສັນຍາການກໍ່ສ້າງ.
 3. ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ກວດກາແລະລາຍງານການກໍ່ສ້າງແລະສ້ອມແປງ.
 4. ຈັດຊື້, ປະມູນການຈັດຊື້ ແລະ ຊຳລະສະສາງການຈັດຊື້ຕາມລະບຽບຫຼັກການ.
 5. ກວດກາ ແລະ ຂຶ້ນບັນຊີວັດຖຸ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆລວມທັງສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ອະຫັງຫາລິມະຊັບຂອງພະແນກ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບັນຊີສັບສົມບັດສຶກສາ ແລະ ກິລາທົ່ວແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ.
 6. ຄຸ້ມຄອງສາງ ແລະ ແຈກຢາຍວັດຖຸອຸປະກອນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະບານ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ສູນການສຶກສາ ແລະ ກິລາຕ່າງໆ.
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຄຳມ່ວນ,ຄຳມ່ວນ ທ່າແຂກ ສປປລາວ, Tel/Fax: 051 212101 (020 23264006), Email:educationkm@kmes.edu.la 2011 ໜ່ວຍງານກໍ່ສ້າງ.
Powered by Joomla 1.7 Templates designed by webhosting