ຂະແໜງຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ

I. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ:

1. ວາງແຜນພັດທະນາວຽກງານຕ່າງໆຂອງຂະແໜງ.
2. ສັງລວມແຜນຄວາມຕ້ອງການ,  ແຜນຝຶກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບ ແລະ ພັດທະນາລັດຖະກອນສຶກສາ  ແລະ
    ກິລາ
ພາຍໃນທົ່ວແຂວງ.
3. ຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນສຶກສາ ແລະ ກິລາຕາມລະບຽບຫຼັກການ.
4. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງພະນັກງານ.
5. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສະຫວັດດີການຕໍ່ພະນັກງານ   ແລະ   ລັດຖະກອນສຶກສາ ແລະ
    ກິລາພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
6. ຈັດຕັ້ງ ແລະ ຊີ້ນຳການາປະຕິບັດລະບຽບຫຼັກການຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ.
7. ຮັບຜິດຊອບການສອບເສັງເລື່ືອຊັ້ນ-ຂັ້ນລັດຖະກອນສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
8. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານກອງທຶນ ສະຫວັດດີການຄູແຫ່ງຊາດ.
9. ຄົ້ນຄວ້າ  ແລະ  ສະເໜີການບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ,  ຍົກຍ້າຍ,  ແຕ່ງຕັ້ງ  ແລະ   ເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນໃຫ້
    ແກ່ພະນັກງານໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
10. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ ແລະ ວຽກງານອົງການາຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂອງພະແນກ.
11. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີຕຳແໜ່ງນາມຍົດຄູ.
12. ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,   ສຳນວນເອກະສານລັດຖະກອນສຶກສາ  ແລະ  ກິລາພາຍໃນແຂວງນະຄອນ
     ຫຼວງ.
13. ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ມະຕິ,  ຂໍ້ກຳນົດ,  ລະບຽບຫຼັກການ  ແລະ  ນິຕິກຳຕ່າງໆ  ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວ
      ໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ/ນະຄອນຫຼວງ.
14. ຄົ້ນຄວ້າ   ແລະ   ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ລະບຽບຫຼັກການຕ່າງໆ  ຂອງພະແນກສຶກສາທິການ  ແລະ  ກິລາ
     ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ,  ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ,  ເທດສະບານເມືອງ  ແລະ  ໂຮງຮຽນ
     ຕ່າງໆທີ່ຂຶ້ນກັບພະແນກ.
15. ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການປະຕິບັດທຸກວຽກງານພາຍໃນຂະແໜງ.
16. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

II. ກິດຈະກຳ:

1. ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພະນັກງານ ແລະ ລັດຖະກອນສຶກສາ  ແລະ  ກິລາ ແລະ ສັງລວມແຜນ.
2. ຄວາມຕ້ອງການຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆແລ້ວສ້າງເປັນແຜນຄວາມຕ້ອງການຂອງແຂວງນະຄອນຫຼວງ.
3. ຄົ້ນຄວ້າ, ຄັດເລືອກ, ບັນຈຸ ແລະ ສັບຊ້ອນລັດຖະກອນຕາມລະບຽບຫຼັກການ.
4. ຕິດຕາມ, ຊີ້ນຳ ແລະ ເກັບກຳການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງລັດຖະກອນ.
5. ຄົ້ນຄວ້າແລະນຳສະເໜີການເລື່ອນລັດຖະກອນຝຶກງານຂຶນເປັນລັດຖະກອນສົມບູນແລະ ການເລື່ອນຊັ້ນ
    ຂັ້ນເງິນເດືອນໃຫ້ລັດຖະກອນສຶກສາ ແລະ ກິລາຕາມລະບຽບການ.
6. ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງເລື່ຶອນຊັ້ນເງິນເດືອນໃຫ້ລັດຖະກອນສຶກສາ ແລະ ກິລາຕາມຄຳແນະນຳຂອງກະຊວງ.
7. ນຳສະເໜີການແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານດຳລົງຕຳແໜ໋ງບໍລິຫານປະເພດຕ່າງໆຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ.
8. ຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໜີ, ຍົກຍ້າຍ ແລະ ໂອນພະນັກງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງແຂວງ ຫຼື   ໄປຂະແໜງອື່ນລັດຖະ
    ກອນສຶກສາ ແລະ ກິລາຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ.
9. ກວດກາບັນຊີພະນັກງານ, ບັນຊີຈຳນວນພົນຫຼຸດ-ເພີ່ມ ໃນແຕ່ລະງວດຂອງສົກປີງົບປະມານເພື່ອຕິດຕາມ
    ຄຸ້ມຄອງສະຖິຕິພະນັກງານໃນແຕ່ລະ 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ 1 ປີ.
10. ເກັບກຳ, ສະຫຼຸບ, ລາຍງານສະຖິຕິພະນັກງານ, ພັກ, ອົງການມະຫາຊົນໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນທີ່ຕ້ອງການ
11. ເກັບກຳ,   ສະຫຼຸບ   ແລະ   ຄຸ້ມຄອງສຳນວນຊີວະປະຫວັດລັດຖະກອນ   ແລະ    ກິລາໃນທົ່ວແຂວງ
    ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ປະກອບສຳນວນໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນທີ່ຕ້ອງການ.
12. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສັບຊ້ອນພະນັກງານ ແລະ ນັກຮຽນເພື່ອໄປອົບຮົມ, ຍົກລະດັບ ແລະ ຮຽນຕໍ່ທັງພາຍໃນ
    ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
13. ຮ່າງໜັງສືແຈ້ງການຕ່າງໆກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນສຶກສາ ແລະ ກິລາ
14. ອອກໃບຢັ້ງຢືນຄວາມເປັນພະນັກງານ   ໃຫ້ແກ່ລັດຖະກອນສຶກສາ     ແລະ     ກິລາພາຍໃນແຂວງ
    ນະຄອນຫຼວງ.
15. ສ້າງລະບຽບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສະເພາະຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ/ນະຄອນຫຼວງ.
16. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ບຳເບັດ, ບຳນານ, ລາພັກ, ສ້າງຄອບຄົວ, ເສຍຊີວິດ
    ແລະ ອື່ນໆໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະກອນສຶກສາ ແລະ ກິລາພາຍໃນພະແນກ.
17. ເຮັດໜັງສືສະເໜີຂໍໃບຍ້ອງຍໍ, ຫຼຽນໄຊ, ຫຼຽນກາ ແລະ ຈັດຕັ້ງພິທີມອບຢ່າງເປັນທາງການ.
18. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຄັດເລືອກພະນັກງານຄູດີເດັ່ນ.
19. ສັງລວມ ແລະ ສ້າງແຜນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບພະນັກງານ  ແລະ  ລັດຖະກອນສຶກສາພາຍໃນ
    ແຂວງທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ.
20. ສັບຊ້ອນ ແລະ ນຳສົ່ງພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານໃຫ້ແກ່ເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນຕ່າງໆເພື່ອສັບຊ້ອນວຽກງານ.
21. ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ມະຕິ,  ຂໍ້ກຳນົດ,   ລະບຽບການ  ແລະ  ນິຕິກຳຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າ
    ພະແນກ.
22. ຄົ້ນຄວ້າ  ແລະ  ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງພະແນກສຶກສາທິການ  ແລະ  ກິລາແຂວງ.
23. ຕິດຕາມ,  ຊຸກຍູ້, ກວດກາ  ແລະ  ປະເມີນຜົນ  ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ
    ສຶກ ແລະ ກິລາ.
24. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຄຳມ່ວນ,ຄຳມ່ວນ ທ່າແຂກ ສປປລາວ, Tel/Fax: 051 212101 (020 23264006), Email:educationkm@kmes.edu.la 2011 ຂະແໜງຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ.
Powered by Joomla 1.7 Templates designed by webhosting