ຂະແໜງສະຖິຕິ-ແຜນການ

 

I. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງສະຖິຕິ-ແຜນການ:
1.ວາງແຜນຂະຫຍາຍ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາໄລຍະສັ້ນກາງແລະຍາວຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
2.ເກັບກຳ ແລະ ວິໄຈສະຖິຕິຂໍ້ມູນການສຶກສາ ແລະ ກິລາສ້າງ ແລະ ດັດປັບແຜນທີ່ການສຶກສາຂອງແຂວງ.
3.ສ້າງຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິຂັ້ນແຂວງຂັ້ນເມືອງໃນຄອມພິວເຕີ້ໃຫ້ຢູ່ໃນລະບົບເຄື່ອຂ່າຍອັນດຽວກັນກັບກະຊວງສຶກທິການແລະກິລາ.
4.ຄຸ້ມຄອງບໍລິການວຽກງານຂ່າວສານສູນບໍລິການຂ່າວສານເຄືອຂ່າຍໂຮງຮຽນ(ICT).
5.ປະສານງານໂຄງການ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນພາຍໃນແຂວງຕ່າງປະເທດ.
6.ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການປະຕິບັດແຜນການແຜນງານ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາແລະກິລາ.
7.ສະຫຼຸບລາຍງານການປະຕິບັດແຜນການແຜນງານ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາແຕ່ລະໄລຍະ.
8.ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງພະແນກ.
II. ກິດຈະກຳ:
1.ຈັດຕັ້ງການເກັບກຳ,ສະຖິຕິ,ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສາຕາມແບບຟອມຂອງແຂວງ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ.
2.ສ້າງແຜນທີ່ການສຶກສາ ແລະ ກິລາເພື່ອປັບໃຫ້ທັນກັບສະພາບ.
3.ສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຕ່ລະເມືອງ ແລະ ສັງລວມພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
4.ວິໄຈຕີລາຄາຂໍ້ມູນ ແລະ ສະຖິຕິເພື່ອວາງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາພາຍໃນແຂວງ
5.ນຳພາໜ່ວຍງານສະຖິຕິ-ແຜນການຂອງເມືອງໃນການເກັບກຳສະຖິຕິນັກສຶກສາສ້າງ ແລະ ດັດປັບແຜນທີ່ການສຶກສາ.
6.ສ້າງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
7.ສັງລວມແຜນງານຂອງເມືອງ,ໂຮງຮຽນແລະຂະແໜງອື່ນໆ ແລະ ສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາທຸກສາຍຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
8.ຕິດຕາມ,ກວດກາປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາຂອງແຂວງເມືອງແລະໂຮງຮຽນ.
9.ປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມືນຳໂຄງການຕ່າງໆພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ.
10.ປະເມີນ ແລະ ສະຫຼຸບຕີລາຄາການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາແລ້ວລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງ.
11.ປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມນຳໂຄງການຕ່າງໆພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
12.ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.


ສະຖິຕິການສຶກສາແຂວງຄໍາມ່ວນ ແຕ່ປີ 2010 - 2015

- Annex report 2010-2011          ດາວໂຫຼດ

- Annex report 2011-2012          ດາວໂຫຼດ       

- Annex report 2012-2013         ດາວໂຫຼດ      

- Annex report 2013-2014         ດາວໂຫຼດ

- Annex report 2014-2015         ດາວໂຫຼດ

 

 

 

 

 

 


 

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຄຳມ່ວນ,ຄຳມ່ວນ ທ່າແຂກ ສປປລາວ, Tel/Fax: 051 212101 (020 23264006), Email:educationkm@kmes.edu.la 2011 ຂະແໜງສະຖິຕິ-ແຜນການ.
Powered by Joomla 1.7 Templates designed by webhosting