ຂະແໜງມັດທະຍົມສຶກສາ

I. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງມັດທະຍົມສຶກສາ:

1. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ  ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງໃນການຂຶ້ນແຜນ
    ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາໃນທົ່ວແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ  ໃຫ້ສອດ
    ຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ.
2.ຄຸ້ມຄອງ, ສົ່ງເສີມການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ  ແລະ  ມັດທະຍົມສົມບູນນັບທັງ
    ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
3. ຊີ້ນຳ ແລະ  ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ສິດການພັດທະນາໂຮງຮຽນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບຕົວແບບສຳລັບມັດ
    ທະຍົມສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ແລະ ສຶກສາສົງພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
4. ຊີ້ນຳ   ແລະ   ຕິດຕາມການກວດກາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັດສູດການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ
    ຄົ້ນຄວ້າຫຼັກສູດທີ່ສອດຄ່ອງກັບຈຸດພິເສດ, ທ່າແຮງ  ແລະ   ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນສຳລັບຊັ້ນມັດ
    ທະຍົມສຶກສາຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ.
5. ຈັດຕັ້ງປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນແຕ່ລະພາກຮຽນ, ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະ
    ຍົມສຶກສາຕອນປາຍນັບທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
6. ຄົ້ນຄວ້າການອອກໃບປະກາສະນິຍາບັດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍພາຍໃນແຂວງ/ນະ
    ຄອນຫຼວງ.
7. ຄົ້ນຄວ້າຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູສຳລັບຄູຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ.
8. ລາຍງານສະພາບການຮຽນ-ການສອນ, ຜົນການສອບເສັງປະຈຳພາກຮຽນ, ປີຮຽນ ແລະ ຜົນ
   ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ    ແລະ  ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ,  ເພື່ອລາຍ
   ງານໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ/ນະຄອນຫຼວງ.
9. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

II. ກິດຈະກຳ:

1. ເກັບກຳສະຖິຕິຄູ, ນັກຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນ, ໂຮງຮຽນຮ່ວມກັບຂະແໜງສະຖິຕິ-ແຜນການ.
2. ວິໄຈຂໍ້ມູນ,   ວາງແຜນ,   ພັດທະນາການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຮ່ວມກັບຂະແໜງສະຖິຕິ
  
  ແຜນການ.
3. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນ, ປະຕິບັດຫຼັກສູດ, ການສອບເສັງເລື່ອນຂັ້ນ
   ແລະ ຈົບຊັ້ນຂອງມັດທະຍົມ.
4. ຈັດຕັ້ງບຳລຸງ ແລະ ສອບເສັງນັກຮຽນ, ສ້າງຫ້ອງພອນສະຫວັນ, ໂຮງຮຽນຄຸນນະພາບຕົວແບບ.
5. ຄຸ້ມຄອງສູນສຶກສານິເທດ ແລະ ຕິດຕາມນິເທດການນຮຽນ-ການສອນໃນໂຮງຮຽນ.
6. ຊີ້ນຳ ແລະ ສັງລວມແຜນຄວາມຕ້ອງການວັດຖຸອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນໃນທົ່ວແຂວງ.
7. ຄຸ້ມຄອງການປົກຮັກສາອາຄານສະຖານທີ່ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນໃຫ້ຈົບງາມ.
8. ຊີ້ນຳ, ນຳພາຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນໃນການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ.
9. ຊີ້ນຳ, ຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນສາມັນຊົນເຜົ່າແຂວງ.
10. ບັນທຶກ ແລະ ກະກຽມການອອກໃບປະກາສະນີສະບັດມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ.
11. ຮ່ວມກັບຄະນະກຳມະການຂັ້ນພະແນກເພື່ອຄັດເລືອກ ແລະ ສັບຊ້ອນນັກຮຽນໄປຮຽນຕໍ່.
12. ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາຕາມແຜນຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ
    ແລະ ກິລາ.
13.ຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມຄູປະຈຳການຊັ້ນມັດທະຍົມ, ບຳລຸງຍົກລະດັບຄູ່ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
14. ຊີ້ນຳການສ້າງຕັ້ງຫໍສະມຸດ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງຂອງໂຮງຮຽນຕ່າງໆ.
15. ຄຸ້ມຄອງການເຄື່ືອນໄຫວຂອງກຸ່ມໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທັງພາກ ແລະ ເອກະຊົນ ແລະ ມັດທະຍົມ
    ສົງ.
16. ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູ ໃຫ້ແກ່ຄູສອນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ.

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຄຳມ່ວນ,ຄຳມ່ວນ ທ່າແຂກ ສປປລາວ, Tel/Fax: 051 212101 (020 23264006), Email:educationkm@kmes.edu.la 2011 ຂະແໜງມັດທະຍົມ.
Powered by Joomla 1.7 Templates designed by webhosting