ຂະແໜງພັດທະນາຄູ

I. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງພັດທະນາຄູ:

1. ຮັບຜິດຊອບວາງແຜນການສ້າງຄູຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.
2. ຈັດຕັ້ງການບຳລຸງ   ແລະ   ຍົກລະດັບຄູແຕ່ລະປະເພດທັງໃນ   ແລະ     ນອກໂຮງຮຽນລວມທັງ
    ສຶກສານິເທດ.
3. ປະສານ    ແລະ   ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດຕັ້ງການສອບເສັງເອົານັກຮຽນໄປຮຽນຄູ
    ຮ່ວມກັບສະຖາບັນສ້າງຄູ.
4. ຮັບຜິດຊອບປະເມີນຜົນການສອບເສັງຂອງຄູ.
5. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

II. ກິດຈະກຳ:

1. ເກັບກຳຂໍ້ມູນຄວາມຕ້ອງການການບຳລຸງຄູແຕ່ລະປະເພດ.
2. ສັງລວມ ແລະ ສ້າງແຜນບຳລຸງຄູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄູແຕ່ລະປະເພດ.
3. ຈັດຕັ້ງ ແລະ ຕິດຕາມການບຳລຸງຄູ ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
4. ຄັດເລືອກຄູເຂົ້າຝຶກອົບຮົມໃນແຕ່ລະຊຸດ.
5. ຊີ້ນຳ, ການຈັດສອບເສັງການບຳລຸງຄູ.
6. ປະເມີນຜົນ ຂອງການບຳລຸງຄູແຕ່ລະປະເພດ.
7. ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານຂອງຄູທີ່ໄດ້ຮັບການບຳລຸງແລ້ວ ຮ່ວມກັບຄູສຶກສານິເທດ.
8. ຊີ້ນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄູຝຶກ, ການບຳລຸງຄູບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານກໍ່ສ້າງ.
9. ປະສານ ແລະ ຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການບຳລຸງຄູພາຍ
    ໃນແຂວງ.
10. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຄຳມ່ວນ,ຄຳມ່ວນ ທ່າແຂກ ສປປລາວ, Tel/Fax: 051 212101 (020 23264006), Email:educationkm@kmes.edu.la 2011 ຂະແໜງພັດທະນາຄູ.
Powered by Joomla 1.7 Templates designed by webhosting