ຂະແໜງກວດກາ-ປະເມີນຜົນ

II. ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງກວດ-ປະເມີນຜົນ:

1. ຮັບຜິດຊອບກວດກາວຽກງານບໍລິຫານການສຶກສາຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ, ໃນການ
    ປະຕິບັດມະຕິຄຳສັ່ງ, ຂໍ້ກຳນົດກົດລະບຽບ, ຫຼັກການ, ແຜນການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ.
2. ຮັບຜິດຊອບກວດກາວຽກງານສຶກສາ,  ການປະຕິບັດໂຄງການຫຼັກສູດ,   ການຮຽນ-ການສອນ
    ແລະ ການນິເທດສຶກສາ.
3. ຮັບຜິດຊອບກວດກາການຄຸ້ມຄອງ   ແລະ   ໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານການເງິນ,  ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ
    ຊັບສົມບັດຂອງຂະແໜງການສຶກສາ.
4. ຕິດຕາມ,   ກວດກາຄວາມຖຶກຕ້ອງເປັນທຳໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສະຫວັດດີການຕ່າງໆ
    ຕໍ່ພະນັກງານຄູ-ອາຈານພາຍໃນແຂວງ.
5. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

II. ກິດຈະກຳ:

1. ຄົ້ນຄວ້າ, ເຊື່ອມຊື່ມ, ກຳແໜ້ນແນວທາງນະໂຍບາຍ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ຂໍ້ກຳນົດ, ກົດໝາຍ, ກົດລະ
    ບຽບ, ຫຼັກການຕ່າງໆຂອງພັກ-ລັດ  ແລະ   ແຜນພັດທະນາການສຶກສາຂອງແຂວງ ວາງອອກ
   ໃນແຕ່ລະໄລຍະເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍເປັນທິດທາງໃນການກວດກາ.
2. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງແຜນ, ໂຄງການ   ແລະ ແຜນປະເມີນງົບປະມານດ້ານການເງິນຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້
    ວຽກງານກວດກາການສຶກສາໃນພາວະປົກກະຕິ ແລະ ສະເພາະກິດ.
3. ລົງກວດກາການສຶກສາເປັນປົກກະຕິ,  ຕາມແຜນການ,   ຕາມໂຄງການ ແລະ ຕາມການມອບ
    ໝາຍຂອງພະແນກ.
4. ສົມທົບກັບເມືອງຂະແໜງ,  ໜ່ວຍງານ ແລະ ໂຮງຮຽນ, ເພື່ອກວດສອບສະເພາະກິດ, ກວດກາ
    ການສຶກສາຕາມແຜນການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງພະແນກ.
5. ສະຫຼຸບ  ແລະ ລາຍງານຜົນການກວດກາໃຫ້ພະແນກ   ແລະ   ຄະນະກວດກາກະຊວງເພື່ອຮັບ
    ຊັບ.
6. ວິໄຈຄຳຮ້ອງຟ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳຈາກທຸກພາກສ່ວນເພື່ອຫາວິທີແກ້ໄຂ   ແລະ ສະເໜີຂັ້ນເທິງ
    ພິຈາລະນາ.
7. ເຂົ້າຮ່ວມຄົ້ນຄວ້າການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ,     ການຍ້ອງຍໍ,    ການປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ພະນັກງານ
    ແລະ ລັດຖະກອນສຶກສາພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຄຳມ່ວນ,ຄຳມ່ວນ ທ່າແຂກ ສປປລາວ, Tel/Fax: 051 212101 (020 23264006), Email:educationkm@kmes.edu.la 2011 ຂະແໜງກວດກາ-ປະເມີນຜົນ.
Powered by Joomla 1.7 Templates designed by webhosting