ຂະແໜງອາຊີວະສຶກສາ

I. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງອາຊີວະສຶກສາ:

1. ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາທົ່ວແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍປະຕິ
    ຮູບ ລະ ບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ.
2. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການສຶກສາສາຍອາຊີວະສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
3. ຊີ້ນຳ  ແລະ  ຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາຊັ້ນຕົ້ນ,   ຊັ້ນກາງ,   ຊັ້ນສູງ,  ທັງພາກລັດ
    ແລະ ເອກະຊົນພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
4. ຊີ້ນຳ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນໃນສາຍອາຊີວະ
    ສຶກສາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຈຸດພິເສດທ່າແຮງຕາມແຜນພັດທະນາຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
5. ຊີ້ນຳການຈັດຕັ້ງສອບເສັງຈົບສາຍອາຊີວະສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
6. ຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມການລົງຝຶກງານຂອງນັກຮຽນສາຍອາຊີວະສຶກສາ.
7. ຄົ້ນຄວ້າ     ແລະ    ກຽມສຳນວນເອກະສານເພື່ອສະເໜີອອກປະກາສະນີຍະບັດ  ໃຫ້ແກ່ນັກ
    ຮຽນສາຍອາຊີວະສຶກສາໃນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
8. ລາຍງານຜົນການຮຽນ-ການສອນ,   ຜົນການສອບເສັງປະຈຳພາກຮຽນ, ປີຮຽນ ແລະ ຜົນ
    ການສອບເສັງຈົບ   ສາຍອາຊີວະສຶກສາໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ       ແລະ   ກິລາແຂວງ
    ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
9. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

II. ກິດຈະກຳ:

1. ຊີ້ນຳ,   ຄົ້ນຄວ້າ,   ວິໄຈຂໍ້ມູນ   ແລະ  ວາງແຜນເພື່ືອປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຖານອາຊີວະສຶກສາ
    ແລະ    ອົບຮົມວິຊາອາຊີບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາ      ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ
    ນະຄອນຫຼວງໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
2. ສ້າງແຜນຄວາມຕ້ອງການຄູ-ອາຈານ, ພະນັກງານລະດັບຕ່າງໆສະໜອງໃຫ້ໂຮງຮຽນອາຊີວະ
    ສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ.
3. ສັງລວມ   ແລະ  ຊີ້ນຳແຜນຄວາມຕ້ອງການວັດຖຸ-ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນໃນໂຮງຮຽນ
    ອາຊີວະສຶກສາທົ່ວແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
4. ຊີ້ນຳຈັດແບ່ງ ສັບຊ້ອນນັກຮຽນທີ່ຈົບສາຍສາມັນເພື່ອເຂົ້າຮຽນຕໍ່ສາຍອາຊີວະສຶກສາ.
5. ຊີ້ນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການປົກປັກຮັກສາອາຄານສະຖານທີ່ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນໃຫ້
    ຈົບງາມ.
6. ບັນທຶກ     ແລະ    ກະກຽມອອກປະກາສະນີຍະບັດ      ສາຍອາຊີວະສຶກສາຊັ້ນຕົ້ນຕາມພະລະ
    ບົດບາດ.
7. ຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມຄູປະຈຳການ      ແລະ    ຍົກລະດັບຄູໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໂຄງການແຜນພັດທະ
    ນາອາຊີວະສຶກສາຕາມແຜນປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ.
8. ຕິດຕາມ,    ກວດກາ   ແລະ     ປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນ,       ຫຼັກການປະຕິບັດຫຼັກສູດ
    ການສອບເສັງ ເລື່ອນຊັ້ນ-ຈົບຊັ້ນຂອງສາຍອາຊີວະສຶກສາ.
9. ສະເໜີສ້າງຕັ້ງ  ຫຼື  ຍຸບເລີກໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງທັງພາກລັດ
    ແລະ ເອກະຊົນຕາມການາແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ.
10. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.
  

 

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຄຳມ່ວນ,ຄຳມ່ວນ ທ່າແຂກ ສປປລາວ, Tel/Fax: 051 212101 (020 23264006), Email:educationkm@kmes.edu.la 2011 ຂະແໜງອະຊີວະສຶກສາ.
Powered by Joomla 1.7 Templates designed by webhosting