ຂະແໜງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

I. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ:

1. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານລຶບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື.
2. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານບຳລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບການສຶກສາ.
3. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ.
4. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

II. ກິດຈະກຳ:

1. ວາງແຜນ,    ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບວຽກງານລຶບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື,    ບຳລຸງັວດທະນະທຳ
    ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ.
2. ຕິດຕາມ  ແລະ   ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການລຶບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສືການບຳລຸງ
    ວັດທະນະທຳ.
3. ຊີ້ນຳການຈັດຕັ້ງ, ຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນ, ການປະຕິບັດຫຼັກສູດ.
4. ຈັດຕັ້ງການປະເມີນການສອບເສັງ    ແລະ    ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການສອບເສັງໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່
    ກ່ຽວຂ້ອງ.
5. ຊີ້ນຳການຈັດຕັ້ງ ຄຸ້ມຄອງຊຸມຊົນ ແລະ ສູນການສຶກສາທາງໄກ.
6. ຊີ້ນຳ, ຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູອາສາສະໝັກ.
7. ສ້າງບັນຊີ ແລະ ສະຫຼຸບເບິກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນຄູອາສາສະໝັກ.
8. ຊຸກຍູ້   ແລະ   ຊີ້ນຳເມືອງໃນການປຸກລະດົມຊາວບ້ານໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານການສຶກສາ 
    ນອກໂຮງຮຽນ.
9. ຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນໃນການສະໜັບສະໜູນວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ.
10. ຊີ້ນຳການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງຄູອາສາສະໝັກ ແລະ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ.
11. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຄຳມ່ວນ,ຄຳມ່ວນ ທ່າແຂກ ສປປລາວ, Tel/Fax: 051 212101 (020 23264006), Email:educationkm@kmes.edu.la 2011 ຂະແໜງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ.
Powered by Joomla 1.7 Templates designed by webhosting