ຂະແໜງອະນຸບານ-ປະຖົມສຶກສາ

I. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງອະນຸບານ-ປະຖົມສຶກສາ:

1. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງໃນການາຂຶ້ນແຜນ
    ປັບ ປຸງ  ແລະ    ຂະຫຍາຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ  ແລະ ປະຖົມສຶກສາໃນທົ່ວແຂວງ/ນະຄອນ
    ຫຼວງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ.
2. ຄຸ້ມຄອງ,  ສົ່ງເສີມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ  ປະຖົມສຶກສາພາກລັດ,  ເອກະຊົນ ແລະ ສຶກ
    ສາສົງ.
3. ຊີ້ນຳ ແລະ  ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ສິດການພັດທະນາໂຮງຮຽນຄຸນນະພາບຕົວແບບສຳລັບອະນຸບານ
    ລ້ຽງເດັກ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ.
4. ຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ຄົບຖ້ວນຄົ້ນ
    ຄວ້າຫຼັກສູດທີ່ສອດຄ່ອງກັບຈຸດພິເສດ,    ທ່າແຮງ  ແລະ  ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນສຳລັບການສຶກສາ
    ນອກໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ.
5. ຄົ້ນຄວ້າຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູ ສຳລັບຄູສອນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ.
6. ຈັດຕັ້ງການປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນແຕ່ລະພາກຮຽນ  ແລະ   ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນປະ
    ຖົມສຶກສາພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
7. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

II. ກິດຈະກຳ:

1. ເກັບກຳສະຖິຕິຄູ, ນັກຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນຮ່ວມກັບສະຖິຕິແຜນການ.
2. ວິໄຈຂໍ້ມູນ,  ວາງແຜນ,  ພັດທະນາ ແລະ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາຮ່ວມກັບ
    ຂະແໜງ
ສະຖິຕິ-ແຜນການ.
3. ຕິດຕາມ,  ກວດກາ ແລະ  ປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນ,  ການປະຕິບັດຫຼັກສູດ, ກາສອບເສັງເລື່ອນ
    ຂັ້ນ-ຈົບປະຖົມສຶກສາ.
4. ຈັດຕັ້ງບຳລຸງ, ສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງ ແລະ ສ້າງຫ້ອງພອນສະຫວັນ.
5. ຈັດຕັ້ງຊີ້ນຳສູນສຶກສານິເທດ, ຕິດຕາມນິເທດການຮຽນ-ການສອນໃນໂຮງຮຽນ.
6. ສັງລວມ ແລະ ຊີ້ນຳແຜນຄວາມຕ້ອງການວັດຖຸອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນໃນທົ່ວແຂວງ.
7. ຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາອາຄານສະຖານທີ່ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນໃຫ້ຈົບງາມ.
8. ຊີ້ນຳ ແລະ ນຳພາຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນໃນການຄຸ້ມຄອງນັກຮຽນ.
9. ບັນທຶກ ແລະ ກຽມອອກໃບປະກາສະນິຍະບັດປະຖົມສຶກສາ.
10. ຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມຄູປະຈຳການ,  ບຳລຸງຍົກລະດັບຄູ່ຮ່ວມກັບຂະແໜງພັດທະນາຄູ,  ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຄູ
    ສອນຊັ້ນປະຖົມເຄື່ອນທີ່.
11. ຊີ້ນຳ, ປັບປຸງ ແລະ ສົ່ງເສີມຫ້ອງສະໝຸດເພື່ອຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ສັງຄົມ.
12. ຊີ້ນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
13. ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູ ໃຫ້ແກ່ຄູສອນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ
     ປະຖົມສຶກສາ.

14. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

 

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຄຳມ່ວນ,ຄຳມ່ວນ ທ່າແຂກ ສປປລາວ, Tel/Fax: 051 212101 (020 23264006), Email:educationkm@kmes.edu.la 2011 ຂະແໜງອະນຸບານ-ປະຖົມສຶກສາ.
Powered by Joomla 1.7 Templates designed by webhosting