ຂະແໜງພະລະ-ສິລະປະສຶກສາ

I. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງພະລະ-ສິລະປະສຶກສາ:

1. ວາງແຜນພັດທະນາວຽກງານພະລະ     ແລະ   ສິລະປະສຶກສາໃນໂຮງຮຽນທັງພາກລັດ     ແລະ
    ເອກະຊົນຢູ່ພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
2. ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາວາງອອກ.
3. ຄຸ້ມຄອງ  ແລະ   ຊີ້ນຳການຮຽນ-ການສອນ,    ຂະຫຍາຍ  ປັບປຸງວຽກງານພະລະສຶກສາ,  ສິລະ
    ປະສຶກສາວິຊາສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ,   ຕ້ານສິ່ງເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນທັງ
    ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
4. ຄຸ້ມຄອງ   ແລະ   ສົ່ງເສີມການສຶກສາວິຊາພະລະ-ສິລະປະ   ແລະ   ວິຊາປ້ອງກັນຊາດ -ປ້ອງກັນ
    ຄວາມສະຫງົບ.
5. ຮັບຜິດຊອບການສ້າງຂະບວນການກິລາ ແລະ ສິລະປະໂຮງຮຽນ.
6. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
7. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

II. ກິດຈະກຳ:

1.ເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິ,  ວິໄຈ,  ວາງແຜນພັດທະນາວຽກງານພະລະສຶກສາ-ສິລະປະສຶກສາ,  ວິຊາ
    ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຕ້ານສິ່ງເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນ.
2. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງສະຖິຕິ-ແຜນການ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານ
    ພາຍໃນຂະແໜງ.
3. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ,  ຕິດຕາມ,  ກວດກາການປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນ, ການປະຕິບັດ
    ຫຼັກສູດ,  ວິຊາພະລະສຶກສາ,  ວິຊາປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ,   ຕ້ານສິ່ງເສບຕິດພາຍໃນໂຮງຮຽນ
    ວຽກເດັກອາສາ, ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານນອກຫຼັກສູດ.
4. ຈັດຕັ້ງ,  ຊີ້ນຳການນິເທດການຮຽນ -  ການສອນ,  ວິຊາພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະ ແລະ ວິຊາ
    ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
5. ສັງລວມ  ແລະ  ນຳສະເໜີແຜນຄວາມຕ້ອງການດ້ານງົບປະມານ  ແລະ  ວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້
    ການສອນໃນທົ່ວແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
6. ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ອາຄານສະຖານທີ່.
7. ຊີ້ນຳ,  ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວພະລະສຶກສາ-ກິລາ,  ສິລະປະສຶກສາ,  ວິຊາ
    ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
8. ຈັດຕັ້ງ ແລະ ນຳພາການແຂ່ງຂັນກິ, ສິລະປະວັນນະຄະດີຂອງນັກຮຽນໃນລະດັບແຂວງ.
9. ປະສານສົມທົບກັບພະແນກວັດທະນະທຳ   ແລະ   ທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງໃນການສ້າງຂະບວນ
    ການສິລະປະວັນນະຄະດີ.
10. ຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມຄູພາລະສຶກສາ,  ຄູສິລະປະສຶກສາ ແລະ  ວິຊາປ້ອງກັນຊາດ -ປ້ອງກັນ
    ຄວາມສະຫງົບຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
11. ຊີ້ນຳການສ້າງຕັ້ງສະໂມສອນກິລາ   ແລະ   ໜ່ວຍສິລະປະພາຍໃນໂຮງຮຽນທັງພາກລັດ ແລະ
    ເອກະຊົນ.
12. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.


   

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຄຳມ່ວນ,ຄຳມ່ວນ ທ່າແຂກ ສປປລາວ, Tel/Fax: 051 212101 (020 23264006), Email:educationkm@kmes.edu.la 2011 ຂະແໜງພາລະ-ສິລະປະສຶກສາ.
Powered by Joomla 1.7 Templates designed by webhosting