ຂະແໜງກິລາລະດັບສູງ

I. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງກິລາລະດັບສູງ:

1. ຄັດເລືອກ,    ເຕົ້າໂຮມ,    ຝຶກແອບນັກກິລາແຕ່ລະລຸ້ນອາຍຸພ້ອມທັງສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ
    ແລະ  ການເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນທັງພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ  ແລະ ການເຄື່ືອນໄຫວແຂ່ງ
    ຂັນຢູ່ຕ່າງແຂວງ.
2. ຈັດການແຂ່ງຂັນກິິລາແຕ່ລະປະເພດ.
3. ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສະໂມສອນ, ສະຫະພັນກິລາກາຍຍະກຳ ແລະ ທິມກິ
    ລາປະເພດຕ່າາໆພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງນັກກິລາທິມຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
4. ເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ສະຖິຕິການຂຶ້ນທະບຽນນັກກິລາ ແລະ ສະຖານທີ່ຫຼີ້ນກິລາແຕ່ລະປະເພດໃນທົ່ວ
    ແຂວງ/ນະຄອນລວງ.
5. ກວດກາອາຄານ,  ສະຖານທີ່ຝຶກແອບ  ແລະ ຈັດການແຂ່ງຂັນໃຫ້ບັນລຸມາດຕະຖານເຕັກນິກກິ
    ລາ.
6. ຝຶກອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານກິລາ, ຄູຝຶກ ແລະ ກຳມະການຕັດສິນພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
7. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານວຽກງານຕ່າງໆພາຍໃນຂະແໜງເປັນປົກກະຕິ.
8. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

II. ກິດຈະກຳ:

1. ສ້າງແຜນການເຄື່ືອນໄຫວວຽກງານກິລາ-ກາຍະກຳພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
2. ຄັດເລືອກນັກກິລາແຕ່ລະລຸ້ນອາຍຸພ້ອມທັງຝຶກແອບກິລາປະເພດຕ່າງໆ.
3. ຈັດຕັ້ງສະໂມສອນ, ສະຫະພັນກິລາກາຍະກຳ ແລະ ທິມກິລາປະເພດຕ່າງໆຢູ່ພາຍໃນແຂວງ.
4. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາປະເພດຕ່າງໆ.
5. ຈັດການຝຶກອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານກິລາ, ຄູຝຶກ ແລະ ກຳມະການາຕັດສິນພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນ
    ຫຼວງ.
6. ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາສະຖານທີ່ຝຶກແອບ ແລະ ສະຖານທີ່ແຂ່ງຂັນໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານເຕັກນິກກິ
    ລາເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການຝຶກແອບ ແລະ ແຂ່ງຂັນ.
7. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຄຳມ່ວນ,ຄຳມ່ວນ ທ່າແຂກ ສປປລາວ, Tel/Fax: 051 212101 (020 23264006), Email:educationkm@kmes.edu.la 2011 ຂະແໜງກິລາລະດັບສູງ.
Powered by Joomla 1.7 Templates designed by webhosting