ຂະແໜງກິລາມວນຊົນ

I. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງກິລາມວນຊົນ:

1. ຊຸກຍູ້,  ປຸກລະດົມ ແລະ  ສົ່ງເສີມກິດຈະກຳອອກກຳລັງກາຍ,   ການຫຼີ້ນກິລາ,   ການຝຶກແອບ,  ການສະ
    ແດງ  ແລະ  ການແຂ່ງຂັນກິລາປະເພດຕ່າງໆຂອງມວນຊົນຕໍ່ໄປເພື່ອແນ່ໃສ່ສົ່ງເສີມ   ສຸຂະພາບ
ພະລະນາ
    ໄມ,ຄວາມມ່ວນຊື່ນເປັນຕົ້ນຕໍ ແຕ່ບົນພື້ນຖານລະບຽບ ແລະ ກະຕິກາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

2. ເຜີຍແຜ່ແນະນຳທາງດ້ານທິດສະດີກ່ຽວກັບເຕັກນິກ,  ກະຕິກາ,  ແບບຫຼີ້ນກິລາປະເພດຕ່າງໆຢູ່ຕາມສຳນັກ
    ງານ, ອົງການສະຖານການສຶກສາຕ່າງໆຂອງລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ມວນຊົນ.
3. ຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມກິລາພື້ນເມືອງປະເພດຕ່າງໆ.
4. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ອອກລະບຽບຫຼັກການໃນການອະນຸມັດ ແລະ  ຄຸ້ມຄອງການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່
    ກ່ຽວ ຂ້ອງກັບການໃຫ້ບໍລິການດ້ານກິລາໂດຍບໍ່ຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
5. ອະນຸມັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການດຳເນີນທຸລະກິດການກິລາຕາມຂອບເຂດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ.
6. ຊຸກຍູ້,  ປຸກລະດົມ,  ສ້າງເງື່ອນໄຂ  ແລະ   ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ເຂົ້າ
    ຮ່ວມ ແລະ ລົງທຶນເຂົ້າໃສ່ການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການກິລາກາຍຍະກຳ.
7. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນ ແລະ ລາຍງານວຽກຕ່າງໆພາຍໃນຂະແໜງເປັນປົກກະຕິ.
8. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

 II. ກິດຈະກຳ:

1. ປຸກລະດົມຊຸກຍູ້ຂະບວນການອອກກຳລັງກາຍະບໍລິຫານ, ການຫຼີ້ນກິລາ, ການຝຶກແອບ, ການ
    ສະແດງແລະ  ແຂ່ງຂັນກິລາປະເພດຕ່າງໆຂອງມວນຊົນເພື່ອສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ,  ພະລະນາໄມ
    ແລະ ຄວາມມ່ວນຊື່ນ.
2. ຄົ້ນຄວ້າ  ແລະ  ສ້າງລະບຽບການ ໃນການອະນຸມັດ,   ຄຸ້ມຄອງການດຳເນີນທຸລະກິດພ້ອມທັງ
    ເຜີຍແຜ່ແນະນຳທາງດ້ານທິດສະດີກ່ຽວກັບການໃຫ້ບໍລິການດ້ານກິລາ.
3.ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມຈັດຕັ້ງສະໂມສອນກິລາກາຍະກຳ, ທິມກິລາປະເພດຕ່າງໆ.
4. ຄຸ້ມຄອງນັກກິລາ, ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມກິລາພື້ນເມືອງປະເພດຕ່າງໆ.
5. ສ້າງຕາຕະລາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວແບບຫຼີ້ນກິລາປະເພດຕ່າງໆ ແລະ ແຂ່ງຂັນສ້າງຂະບວນ
    ການຟົດຟື້ນພາຍໃນແຂວງ.
6. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

 

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຄຳມ່ວນ,ຄຳມ່ວນ ທ່າແຂກ ສປປລາວ, Tel/Fax: 051 212101 (020 23264006), Email:educationkm@kmes.edu.la 2011 ຂະແໜງກິລາມວນຊົນ.
Powered by Joomla 1.7 Templates designed by webhosting