ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງຄໍາມ່ວນ

          ກອງປະຊຸມຜູ່ບໍລິຫານການສຶກສາ​ ແລະ ກິລາ ປະຈຳປີ 2016

  

      ເພື່ອສະຫຼຸບຕີລາຄາຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ  ແລະ  ກິລາ
ສົກຮຽນ: 2015-2016 ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 08 ສິງຫາ 2016 ຜ່ານມາທີ່:   ຫ້ອງ
ປະຊຸມພະແນກດັ່ງກ່າວ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສີໄຮ ແກ້ວໄກຖິ່ນ ຫົວໜ້າ
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ.

          ເຊິ່ງໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ມີບັນດາທ່ານ ຄະນະພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ແຂວງຄະນະກໍາມາທິການວັດທະນະທໍາ - ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າສະພາປະຊາຊົນແຂວງ 
ຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຫົວໜ້າສູນ  ອ້ອມຂ້າງພະແນກສຶກສາທິການ  ແລະ  ກິລາ,  ຫົວໜ້າ
ຫ້ອງການສຶກສາທິການ   ແລະ   ກິລາເມືອງ,    ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານສະຖິຕິ - ແຜນການ 
ໜ່ວຍງານສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ    ແລະ    ການສຶກສາຂັ້ນພືນຖານ    ທັງ  10  ເມືອງ 
ຜູ່ອໍານວຍການໂຮງຮຽນອ້ອມຂ້າງ,     ປະທານສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນເຂົ້າ
ຮ່ວມທັງໝົດ 71 ທ່ານ, ຍິງ 7 ທ່ານ. 
    ໃນວາລະກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີເນື້ຶອໃນເອກະສານຕ່າງໆເປັນຕົ້ນແມ່ນ:

 1. ຜົນສໍາເລັດຂອງກອງປະຊຸມຜູ່ບໍລິຫານການສຶກສາທົ່ວປະເທດ    ປະຈໍາປີ 2016
 2. ຜ່ານບົດສະຫຼຸບ   ປະຈໍາສົກຮຽນ 2015-2016 ແລະ ທິດທາງແຜນການພັດທະ
  ນາການສຶກສາຂອງແຂວງ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2016-2017
 3. ຜົນສໍາເລັດຂອງ   ວຽກງານກິລາ-ກາຍະກໍາທົ່ວປະເທດ  ສົກຮຽນ 2015-2016
 4. ຜ່ານບົດສະຫຼຸບ    ສົກຮຽນ 2015-2016  ແລະ   ແຜນວຽກຈຸດສຸມຂອງກິລາ
  ກາຍະກໍາ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2016-2017
 5. ແນະນໍາກ່ຽວກັບການປະເມີນຄູ ການສະເໜີຍ້ອງຍໍ ແລະການປະຕິບັດນິຕິກໍາຕ່າງໆ
 6. ແນະນໍາກ່ຽວກັບຮ່າງເກັບກໍາຂໍ້ມູນ,   ການເຮັດທະບຽນ ແລະ ການປະກອບເອກະ
  ສານຂໍຕໍາແໜ່ງຄູ

          ນອກຈາກນັ້ນ  ຜູ່ແທນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ, ສົນທະນາ ແລະ ປະກອບຄໍາ
ເຫັນຕາມຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມຂອງທ່ານປະທານກອງປະຊຸມ     ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ
ເພື່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການພັດທະນາການສຶກສາ  ແລະ ກິລາໃນ
ໄລຍະຜ່ານມາ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສົກຮຽນ
                               2016-2017ເປັນຕົ້ນແມ່ນ:

 1. ເອົາໃຈໃສ່ຂະຫຍາຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ  ການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມພ້ອມ
  ທັງປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາທຸກລະດັບ     ໃຫ້ໄປຕາມມາດຖານຄຸນນະພາບ
  ການສຶກສາແຫ່ງຊາດ.
 2. ຮັບປະກັນໃຫ້ສະຖານະການສຶກສາທຸກລະດັບໄດ້ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນ-ການ
  ສອນພາສາອັງກິດ,   ໂດຍສະເພາະຢູ່ໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ ໃຫ້ເອົາພາສາອັງກິດ
  ເປັນວິຊາບັງຄັບ ໂດຍເລີ່ມແຕ່ຊັ້ນປະຖົມປີທີ 3 ( ປ.3 ) ຂຶ້ນໄປ.
 3. ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງລະບົບການບໍລິຫານ, ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາໃຫ້ມີຄຸນ
  ນະພາບ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ,  ການຊັບຊ້ອນ   ແລະ ນໍາ
  ໃຊ້ຄູໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ.
 4. ສ້າງຂະບວນການກິລາ-ກາຍະກໍາມວນຊົນເປັນພື້ນຖານ   ແລະ ສ້າງກິລາ-ກາຍະ
  ກໍາລະດັບສູງເປັນສໍາຄັນກ້າວໄປເຖິງການສ້າງກິລາ-ກາຍະກໍາອາຊີບ ເທື່ອລະກ້າວ.
 5. ຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້ງົບປະມານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ໂດຍປັບ
  ປຸງລະບົບການສັບຊັບ  ແລະ   ນໍາໃຊ້ຄູພ້ອມທັງຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງງົບປະ
  ມານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນປະຕິບັດງານປະຈໍາປີ    ( ຮັບປະກັນການເກັບຄ່າທໍາ
  ນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຢ່າງເປັນເອກະພາບຖຶກຕ້ອງຕາມນິຕິກໍາທີ່ປະກາດໃຊ້ ).
 6. ຜັນຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ  2016-2020 ແລະ
  ເປົ້າໝາຍພັດທະນາຍືນຍົງໂດຍສະເພາະເປົ້າໝາຍທີ່4ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາ
  ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາການສຶກສາ   ແລະ   ກິລາ ໂດຍກໍານົດບັນດາຕົວຊີ້ບອກ
  ໃຫ້ລະອຽດ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມະຕິກອງປະຊຸມໄດ້ຖຶກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ກອງປະຊຸມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ່ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງພ້ອມກັນນໍາເອົາເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງມະຕິກອງປະຊຸມນີ້ໄປຜັນຂະຫຍາຍ ເປັນແຜນກິດຈະກໍາ ພ້ອມທັງຄາດຄະເນງົບປະມານຮັບໃຊ້, ມອບໝາຍໃຫ້ມີຜູ່ຮັບຜິດຊອບລະອຽດ ເພື່ອນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ແທດເໝາະ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບເປັນຈິງໃນຂົງເຂດຂອງຕົນຮັບຜິດຊອບແລ້ວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ເຊິ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 2 ວັນເຕັມແຕ່ວັນທີ 08-09 ສິງຫາ 2016

 

 

 

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຄຳມ່ວນ,ຄຳມ່ວນ ທ່າແຂກ ສປປລາວ, Tel/Fax: 051 212101 (020 23264006), Email:educationkm@kmes.edu.la 2011 ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງຄໍາມ່ວນ.
Powered by Joomla 1.7 Templates designed by webhosting